I licytacja Mercedes-Benz, KM 2482/18

Drukuj

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Sebastian Szymczuk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  03-04-2019r. o godz. 11:00 w Wołominie, przy ul. Łukasiewicza 14 w siedzibie Wind-Pol Sp. z o.o.
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja udziału 1/2 w ruchomości należącej do dłużnika i składającej się z:

 

Lp. - 1
Nazwa ruchomości Mercedes-Benz S500, r.prod. 2007, WL4052C, udział 1/2 
Ilość - 1 [szt.]
Wartość szacunkowa - 14 000,00    **)
Cena wywołania - 10 500,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Komornik zastrzega, że przypadku żądania przez współwłaściciela ruchomości zgłoszonego przed terminem licytacji, aby cała ruchomość została sprzedana, sprzedaży podlegać będzie cała ruchomość. W takim przypadku wartość szacunkowa całej ruchomości wynosi 28 000 zł, a cena wywołania 21 000 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika