Wołomin 08-03-2021 godz. 09:49
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE

SEBASTIAN SZYMCZUK

Dane Adresowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie
Sebastian Szymczuk

ul. Prądzyńskiego 9, 05-200 WołominWszelkie wpłaty proszę dokonywać na rachunek bankowy

02 1020 1026 0000 1602 0176 2509

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek: 9.00-16.00


Godziny pracy kancelarii

Pon.-Pt.: 8.00-16.00

 

Telefony odbieramy w dniach:

pon. 8.30-14.00

czw. 8.30-14.00


tel.  (22) 203 53 30

fax: (22) 203 53 88


Nr konta PKO BP:
02 1020 1026 0000 1602 0176 2509

W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy oraz nazwę płatnika.

NIP: 521-293-76-65
Adres e-mail: biuro@komornik.wolomin.pl
UWAGA! Kontakt w sprawach pod adresem:

Adres e-mail: sprawy@komornik.wolomin.pl
Adres www: www.Komornik.Wolomin.pl

 

Obsługujemy wnioski:

ID EPU 1667

Korzystamy z systemów:

 

 

I Licytacja KM 5018/17 Ludwinów

PDFDrukujEmail

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1W/00096047/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Sebastian Szymczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

21 sierpnia 2020r. o godz. 14:45

w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3A, sala rozpraw nr. 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Dąbrówka we wsi Ludwinów. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. dz. 1194/1, RV- grunty orne, obręb 0016 Ludwinów. Powierzchnia  działki wynosi 0,12 ha. Niezabudowana działka ma kształt regularny, zblizony do wydłużonego prostokąta. Teren jest nieogrodzony. Przez środkową część działki przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kv. Teren porośnięty trawą. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez służebność gruntową opisaną w dziale I-Sp księgi wieczystej przez działkę nr ew. 1194/2, która została podzielona na działki nr ew. 1194/3, 1194/4, 1194/5, 1194/6. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. Nieruchomość należąca do Magdaleny Adamczyk, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą za numerem KW WA1W/00096047/2.
Suma oszacowania wynosi 44 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    33 300,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 440,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 2 w Warszawie 02 1020 1026 0000 1602 0176 2509
(tytułem : wadium Km 5018/17)
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytant zobowiązany jest mieć przy sobie oryginał dokumentu poświadczający jego ustrój majątkowy.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00  do godz. 20:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat do pobrania


BROWN BLUE ORANGE